Jest projekt Sieci Szpitali – czyli PSZ system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Pomysł organizacji pracy publicznych szpitali w Polsce w tzw. sieć szpitali nie jest oczywiście pomysłem nowym. Pierwsze próby uporządkowania działalności szpitali publicznych miały miejsce w 2007 roku, kiedy do konsultacji zewnętrznych przekazano projekt ustawy i rozporządzeń dotyczących „sieci szpitali”. Sieć jednak nie została stworzona raz dlatego, że jej utworzenie oznaczało istotne ograniczenie działalności większości szpitali, dwa ponieważ ówczesny rząd miał w tym czasie zdecydowanie poważniejsze problemy, które ostatecznie doprowadziły do wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Do pomysłu budowy sieci szpitali powrócono dopiero po 9 latach. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecny rząd wprowadza projekt na początku swoich rządów, a silna pozycja parlamentarna pozwala na jego uchwalenie, budowę sieci szpitali można uznać za proces rozpoczęty.

Oto najważniejsze systemowe zmiany wprowadzane przez projekty ustawy i rozporządzeń dot. sieci szpitali:

 • Dyrektor wojewódzkiego oddziału funduszu zdrowia dokonuje podziału szpitali na 6 grup, w zależności od profilu działalności ( I stopień, II stopień, III stopień, onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne, ogólnopolskie – zwane dalej PSZ) na podstawie kryteriów ustalonych przez Ministra Zdrowia. Podział aktualizowany będzie co 4 lata.

 • Do PSZ mogą należeć wyłącznie szpitale, które udzielają świadczeń w trybie hospitalizacji oraz w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Do PSZ bez oddziału ratunkowego należeć będą mogły np. szpitale kliniczne oraz szpitale onkologiczne i pulmonologiczne. Szpitale te muszą  posiadać także przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym właściwych świadczeń ze względu na kwalifikację do profilu.

 • W przypadku konieczności ( z uwagi na potrzeby regionu) odstąpienie do kryteriów ustalonych przez Ministra Zdrowia dla kwalifikacji szpitala do PSZ, Dyrektor wojewódzkiego funduszu zdrowia za zgodą Ministra Zdrowia dokonuje właściwej kwalifikacji szpitala.

 • Ze szpitalami zaliczonymi do PSZ Dyrektor wojewódzkiego oddziału funduszu zdrowia zawiera umowy na 4 lata – na właściwe dla profili grupy świadczeń. Do szpitali zaliczonych w PSZ nie stosuje się przepisów o konkursach ofert/rokowaniach w zakresie zawierania umów z NFZ.


 • Szpital zakwalifikowany do jednej z grup PSZ, może kontraktować w trybie konkursu ofert/rokowania inne świadczenia zdrowotne, które nie są objęte 4 letnią umową.


 • Z dniem 1 lipca 2017 roku umowy zawarte ze szpitalami, które zgodne są z profilem szpitala ustalonym przez OW NFZ stają się umowy zawartymi w trybie nowej ustawy (a wiec przedłużane są na 4 lata).

Na tych głównych założeniach kończy się projekt ustawy o „sieci szpitali”. Wskazówki co do tego, co znajdzie się kluczowych aktach prawnych tj, rozporządzeniach do ustawy można odnaleźć w uzasadnieniu do ustawy.

Ustawodawca wskazuje w nim następujące wytyczne:

 1. W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń:do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe,do II stopnia – dawne szpitale wojewódzkie,do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne.

  dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne,

  poziom  szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

 2. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ
 3. Zakres „gwarantowanej umowy” zależeć będzie od kwalifikacji do określonego profilu.
 4. Zakłada się co do zasady odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującego całość opieki w danym okresie.
 5. Wprowadzony ma być też mechanizm gwarantujący powiązanie kwoty ryczałtu na dany rok z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim
 6. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 30 kwietnia 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca 2017 r.

W najbliższym czasie poznamy projekty aktów wykonawczych do projektu ustawy, które ustalać będą kluczowe aspekty zmiany tj. kryteria podziału szpitali, które pozwolą na dalszą ocenę projektu i skutków dla organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Autor:

apl. adw. Konrad Korbiński

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *