Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem

Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny 25 lutego 2016 r.

II FSK 3866/13 – Wyrok NSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4FD1D705B8


W przedmiotowej sprawie spór dotyczył tego, czy Burmistrze Krynicy może żądać od szpitala działającego na terenie uzdrowiska pobierania opłaty uzdrowiskowej od przebywających tam pacjentów.

Szpital uzdrowiskowy twierdził, iż prowadząc działalność leczniczą i udzielając w trybie stacjonarny świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( Oddział Rehabilitacji) zgodnie z ustawą o działalności leczniczej jest „szpitalem” a zatem na podstawie art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wyłączony z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów szpitala.

Burmistrz Krynicy w wydanej interpretacji indywidulanej podniósł, iż na gruncie ustawy o działalności leczniczej pojęcie „szpitala” i „szpitala uzdrowiskowego” nie jest tożsame, a prowadzona działalność szpitala uzdrowiskowego ma charakter „ całodobowych i stacjonarnych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne”. Mając na uwadze powyższe Burmistrz Krynicy stanął na stanowisku, iż Szpital uzdrowiskowy nie jest „szpitalem”, o którym mowa w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i nie podlegając wyłączeniu zobowiązany jest do pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów przebywających w szpitalu dłużej niż 1 dzień.

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jak i badający skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny podzieliły stanowisko Szpitala uzdrowiskowego i uznały, iż jako szpital jest on zwolniony z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej na podst. art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zarówno WSA jak i NSA stwierdziły, iż zarówno przed 1 lipca 2011 r., tj. przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej, jak i obecnie posłużenie się w art.17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. słowem „szpital” bez jakiegokolwiek dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia. NSA w orzeczeniu podniósł, iż pomimo wprowadzenia definicji pojęcia „szpital” w ustawie o działalności leczniczej, w systemie prawa pozostawiono tę nazwę w stosunku do podmiotów, które mogą nie odpowiadać definicji zawartej w art. 2 pkt 9 w związku z pkt 11 ustawy o działalności leczniczej. Przykładem jest tu nie tylko podmiot nazywany „szpital uzdrowiskowy”, ale także „szpital” wymieniony w art. 6 pkt 6 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym lub „szpital psychiatryczny”, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 ze zm.).

Równocześnie, używając w wymienionym przepisie ustawy podatkowej określenia „szpital” ustawodawca ani nie odwołał się do jego rozumienia w ustawie o działalności leczniczej, ani nie wyłączył z jego zakresu podmiotu o nazwie, w szczególności, „szpital uzdrowiskowy”.


Mając na uwadze orzeczenie NSA wskazać należy, iż definicje zawarte w ustawie o działalności leczniczej odnoszą się wyłącznie do obszaru działalności leczniczej. O ile ustawodawca w innych ustawach nie nawiązał do ustawy o działalności leczniczej, jej przepisy nie mają wpływu na pozostałe obszary regulacji prawnych w tym regulacji prawno-podatkowych.

 

Autor: apl. adw. Konrad Korbiński

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *