ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA


Zgodnie z uchwaloną w dniu 9 października 2015 roku nowelizacją ustawy o informacji w ochronie zdrowia ( Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) od 1 stycznia 2018 roku podmioty lecznicze zobowiązane będą do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. 

Z uwagi na bliską datę wprowadzenia obowiązku wdrożenia EDM warto podkreślić, iż to na świadczeniodawcach spoczywa obowiązek wdrożenia a za jego brak grożą surowe sankcje.

Z brakiem spełnienia obowiązku wdrożenia lub niewłaściwe prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wiążą się poważne konsekwencje prawne m.in. wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych czy nałożenie kary finansowej ( w przypadku podmiotów realizujących kontrakt z NFZ do wysokości 1 % wartości kontraktu).

Jak wynika z danych CSIOZ odpowiedzialnego za koordynację informatyzacji systemu opieki zdrowotnej obecnie tylko ponad 50 % podmiotów jest gotowych do prowadzenia EDM. Choć powyższe dane są niepokojące, Ministerstwo Zdrowia nie zapowiada kolejnego przesunięcia terminy. Mając na uwadze poważne konsekwencje prawne związane z brakiem wdrożenia EDM warto zatem już dzisiaj rozpocząć ten proces.


Odpowiedzialność za wdrożenie i prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

  • Odpowiedzialność praktyki lekarskiej – art. 52b ust.5 i 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty:

5. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej lub przepisami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza, okręgowa rada lekarska powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

  1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, okręgowa rada lekarska wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.”

  • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych nie będących praktyką lekarską: art. 111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.):

Art. 111.

  1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
  2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

1) żądania informacji i dokumentacji;

2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) wglądu do dokumentacji medycznej;

6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Art. 112.

  1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

1) wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą – w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4;

2) w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.


  • Odpowiedzialność świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ( w zakresie objętym kontraktem)- Ustawa o świadczeniu usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych:

Art. 64

Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę:

ust. 4 i 5:

4) przestrzegania zasad wystawiania recept;

5) dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

pkt. 9:

  1. Świadczeniodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnegoalbo od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, do poinformowania podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

 

Wymiar kar nakładanych przez NFZ:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

par.  30. 1. W przypadku zastrzeżenia w umowie kar umownych, w razie niewykonania lub wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, wysokość kary umownej wynosi:

ust. 3

  1. do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń, za każdy rodzaj stwierdzonego naruszenia, o którym mowa w lit. a–h, w przypadku: a) nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa, b) nieprzekazywania w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym: – danych dotyczących list oczekujących, – informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, c) niewykonywania obowiązków wynikających z § 13 ust. 1, d) gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,

 

Autor: apl.adw. Konrad Korbiński Zdjęcie Konrad Korbiński HMA POLAND

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *